Eu direktiv for hallbar utveckling

EU Atex-direktivet fastställer de grundläggande kraven som måste uppfyllas av varje produkt som tas i bruk i potentiellt explosiva atmosfärer. Standarder som är funktionellt kopplade till direktivet anger detaljerade krav. Som en del av interna förordningar som ställs i vissa medlemsstater organiseras krav som inte specificeras av direktivet eller av interna normer. Interna bestämmelser får inte bestämma något annat med bestämmelserna i direktivet och inte heller tänka att skärpa de krav som följer av direktivet.

Atex-direktivet har inkluderats i underhållet för att minimera risken som förenas med användning av vilken produkt som helst i avdelningar med potentiellt explosiva atmosfärer.Tillverkaren är ensam ansvarig för att avgöra om en viss produkt är föremål för en bedömning av efterlevnaden av atex-reglerna och för att anpassa materialet till dessa regler.Atexgodkännande krävs för produkter som bosätter sig i en explosiv atmosfär. Farozonen är då utrymmet där ämnen, som i kombination med luft kan producera explosiva blandningar, produceras, används eller lagras. Särskilt bestäms kvaliteten på sådana ämnen: vätskor, gaser, damm och brandfarliga fibrer. De kan då vara t.ex. bensin, alkoholer, väte, acetylen, kolstoft, trästoft, zinkstoft.Till explosionen tänker han på hur mycket av energin från den effektiva antändningskällan når den explosiva atmosfären. Efter att ha startat en brand följer den en explosion som avgör ett allvarligt hot mot liv och människors hälsa.