Risk for explosiv atmosfar pa arbetsplatsen

ATEX-direktivet (franska: Atmosphères Explosibles, även känt som direktiv 94/9 / EG - är Europeiska unionens lag som definierar de väsentliga kraven för produkter avsedda för implementering på potentiellt explosiva ytor. De flesta maskiner och utrustning som används i hårda kolgruvor är stolta över hotet om metan- och kolstoftexplosion, och ATEX-direktivet avser utrustning och skyddssystem som är riktade för användning i ytor som utsätts för risken för explosion. Fram till de senaste dagarna skilde sig säkerhetsbestämmelserna i specifika EU-länder, vilket var ett betydande hinder för det fria utbytet av varor mellan medlemsstaterna.Av denna anledning skapades ett förenande ATEX-direktiv som förenade befintliga konstruktioner och avsevärt underlättade omsättningen av varor i den europeiska gruppen. Genom att genomföra bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget är ATEX-direktivets viktigaste mål att säkerställa fri rörlighet för varor som ger en betydande grad av explosionsskydd. Beträffande anordningar avsedda för verksamhet i områden med risk för explosion utfärdade Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 23 mars 1994 ATEX-direktivet 94/9 / EG, som trädde i kraft den 1 juli 2003. Vidare antogs direktiv 1999/92 / EG ATEX137 (även kallad ATEX-ANVÄNDARE den 16 december 1999, vilket i sin tur rör minimikraven för positionssäkerhet i miljöer där det finns en risk för en explosiv atmosfär. ATEX-direktivet 94/9 / EG började träda i kraft till och med den 1 juli 2003 och ersatte de tidigare direktivet om gammalt tillvägagångssätt 76/117 / EEG och 79/196 / EEG.

CE-märkning (franska: Conformité Européennecertifieringsorganets identifikationsnummerexplosionssäker symbolexplosion gruppenhetskategorityp av explosionsskyddexplosion undergrupptemperaturklass

Vi rekommenderar Atex-utbildning